ویژگی ها

یکپارچه و رایگان ‫

دسترسی رایگان به همه مخزن‌های (repository) مورد نیاز برای توسعه نرم افزار، سیستم عامل و ... در همه زبان‌های برنامه‌نویسی و پلتفرم‌ها براساس ساختارهای کارکردی‌های maven، gradle، npm، docker، php composer، debian، rpm و ... در یک آدرس واحد و بدون محدودیت ‬

‫سفارشى‬ ‫سازى‬ ‫

انتقال مخازن خصوصی (private repository) شما به ایران ریپازیتوری با حفظ محرمانگی و در کمترین زمان ممکن ‬

سادگی و سرعت ‫

افزایش سرعت و کیفیت با توجه به استفاده از ترافیک داخل کشور و همچنین عدم وابستگی به سرویس‌های VPN برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه خارجی و بعضا داخلی ‬

چگونه از ایران ریپازیتوری استفاده کنیم؟

"راهنمای استفاده از مخزن‌های مختلف در بخش راهنما قرار داده شده است، با توجه به مخزنی که استفاده می‌کنید طبق راهنما پیش بروید."

برخی از کتابخانه‌های (وابستگی) مورد نیاز در مخازن ایران ریپازیتوری نیست.

"در ایران ریپازیتوری تقریبا همه مخزن‌های رسمی (و به تبع آن کتابخانه‌های رسمی) پوشش داده شده است، اگر در دریافت کتابخانه (وابستگی) خاصی مشکل دارید به ما اعلام کنید."

سیستم مدیریت وابستگی یا مخزنی (با توجه به زبان برنامه‌نویسی یا ...) که ما از آن استفاده می‌کنیم در ایران ریپازیتوری وجود ندارد.

"بیشتر سیستم‌های مدیریت وابستگی در زبان‌های پرکاربرد پوشش داده شده است، اگر مورد درخواستی شما وجود ندارد به ما اعلام کنید تا در صورت امکان اضافه شود."

۱. فایل تنظیمات مخزن gradle در ایران ریپازیتوری ( init.gradle و init.gradle.kts ) را دانلود کرده و در مسیر USER_HOME\.gradle\ جایگزین کنید.

gradle.projectsLoaded {
  rootProject.allprojects {
    buildscript {
      repositories {
        mavenLocal()
        maven { url 'https://gradle.iranrepo.ir' }
      }
    }
    repositories {
      mavenLocal()
      maven { url 'https://gradle.iranrepo.ir' }
    }
  }
}

۲. در همه ماژول‌های پروژه، تمامی بخش‌های repositories در همه فایل‌های (build.gradle, settings.gradle, ...) را حذف کنید.

۳. مسیر دانلود gradle را روی سرورهای ایران ریپازیتوری تنظیم نمایید، این تنظیم در فایل gradle-wrapper.properties در پروژه شما وجود دارد.

distributionUrl=https\://download.iranrepo.ir/gradle-distributions/gradle-6.0.1-bin.zip
            
دانلود نمونه فایل gradle-wrapper.properties

پس از تعین توزیع لینوکس و سایر تنظیمات، متناسب باآن یکی از دو بخش دستورات زیر را، اجرا نمایید.

sudo sh -c "echo 'deb [trusted=yes] https://debian.iranrepo.ir <DISTRIBUTION> <COMPONENT>' >> /etc/apt/sources.list"
sudo sh -c "echo 'deb [trusted=yes] https://ubuntu.iranrepo.ir <DISTRIBUTION> <COMPONENT>' >> /etc/apt/sources.list"

مخزن مرکزی maven در ایران ریپازیتوری را به تنظیمات maven در فایل USER_HOME/.m2/settings.xml اضافه کنید.
در صورتی که فایل settings.xml وجود ندارد، نمونه فایل را دانلود کرده و در مسیر ذکر شده قرار دهید.

<profiles>
  <profile>
    <id>iranrepo</id>
    <repositories>
      <repository>
        <id>maven-iranrepo</id>
        <url>https://maven.iranrepo.ir</url>
      </repository>
    </repositories>
    <pluginRepositories>
      <pluginRepository>
        <id>maven-iranrepo</id>
        <url>https://maven.iranrepo.ir</url>
      </pluginRepository>
    </pluginRepositories>
  </profile>
</profiles>

<activeProfiles>
  <activeProfile>iranrepo</activeProfile>
</activeProfiles>
android-img

آدرس مخزن دانلود Android SDK را روی سرورهای ایران ریپازیتوری تنظیم نمایید، برای اینکار باید در متغیرهای محلی (Environment Variables) مقدار متغیر SDK_TEST_BASE_URL را https://android.iranrepo.ir/repository/ قرار دهید.

برای تنظیم متغیر محلی ذکر شده در ویندوز، دستور زیر را در cmd اجرا نمایید

setx SDK_TEST_BASE_URL https://android.iranrepo.ir/repository/

در لینوکس و مک دستور زیر را اجرا نمایید.

sudo echo 'SDK_TEST_BASE_URL="https://android.iranrepo.ir/repository/"' >> /etc/environment

پس از تنظیم Android SDK باید تنظیمات مربوط به Gradle (بخش بعدی راهنما) را نیز انجام دهید.

yarn-img

فایل USER_HOME/.yarnrc را با محتویات زیر ایجاد کنید. (در صورتی که فایل وجود دارد، فایل جدید را جایگزین آن نمایید)

"registry" "https://npm.iranrepo.ir/"
"chromedriver_cdnurl" "https://download.iranrepo.ir/chromedriver/"
"sass-binary-site" "https://download.iranrepo.ir/node-sass/"

composer-img

آدرس مخزن ایران ریپازیتوری را در تنظیمات composer اضافه کنید، این تنظیمات در ویندوز در فایل USER_HOME\AppData\Roaming\Composer\config.json و در لینوکس و مک در فایل USER_HOME/.composer/config.json وجود دارد (بهتر است نمونه فایل config.json را دانلود کرده و در مسیر یاد شده قرار دهید)

{
 "config": {
  "repositories": [
   {
    "type": "composer",
    "url": "https://composer.iranrepo.ir"
   },
   {
    "packagist": false
   }
  ]
 }
}

NuGet

در تنظیمات NuGet آدرس مخزن دانلود وابستگی‌ها را روی ایران ریپازیتوری قرار دهید، برای این کار باید محتویات زیر را در فایل USER_HOME\AppData\Roaming\NuGet\NuGet.Config جایگزین نمایید (بهتر است نمونه فایل NuGet.Config را دانلود کرده و در مسیر یاد شده قرار دهید)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <packageSources>
    <add key="iranrepo" value="https://nuget.iranrepo.ir"/>
  </packageSources>
</configuration>
pypi-img

در ویندوز تنظیمات زیر را در فایل C:\ProgramData\pip\pip.ini و در لینوکس و مک در فایل USER_HOME/.pip/pip.conf اضافه کنید (در صورتی که وجود ندارد، آن را ایجاد کنید)

[global]
index-url = https://pypi.iranrepo.ir/simple
kubernetes-img

برای نصب و راه‌اندازی kubernetes از دستور زیر استفاده نمایید

kubeadm init --image-repository docker.iranrepo.ir

برای بروزرسانی kubernetes از دستور زیر استفاده نمایید

kubeadm config images pull --image-repository docker.iranrepo.ir
helm-img

دستور زیر را اجرا نمایید

helm repo add iranrepo https://helm.iranrepo.ir
npm-img

فایل USER_HOME/.npmrc را با محتویات زیر ایجاد کنید (در صورتی که فایل وجود دارد، فایل جدید را جایگزین آن نمایید)

registry=https://npm.iranrepo.ir/
chromedriver_cdnurl=https://download.iranrepo.ir/chromedriver/
sass-binary-site=https://download.iranrepo.ir/node-sass/

rpm-img

فایل نشانی مخازن ایران ریپازیتوری را با توجه به توزیع لینوکس خود را دانلود کرده، در openSUSE آن را در مسیر /etc/zypp/repos.d/ و در سایر توزیع‌ها در مسیر /etc/yum.repos.d/ قرار دهید
فایل‌های قبلی موجود در مسیر یاد شده را پاک کرده یا به عنوان پشتیبان در مسیر دیگری نگهدارید

docker-img

آدرس registry داکر در ایران ریپازیتوری را در بخش registry-mirrors در فایل daemon.json تنظیم کنید
فایل daemon.json در ویندوز و مک در مسیر USER_HOME/.docker/daemon.json و در لینوکس در مسیر /etc/docker/daemon.json وجود دارد

"registry-mirrors": ["https://docker.iranrepo.ir"],