معرفی شرکت ها


libmsgpack-3.3.0-alt2.mipsel.rpm


Card image cap
تبلیغات ما

مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.

مشاهده بیشتر
Card image cap
تبلیغات ما

مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.

مشاهده بیشتر
Card image cap
تبلیغات ما

مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.

مشاهده بیشتر
Card image cap
تبلیغات ما

مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.

مشاهده بیشتر
Card image cap
تبلیغات ما

مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.

مشاهده بیشتر

توضیحات

Binary-based efficient object serialization library
ویژگی مقدار
سیستم عامل Linux
توزیع ALT p9
مخزن ALTLinux classic mipsel
نام بسته libmsgpack
نام فایل بسته libmsgpack-3.3.0-alt2.mipsel.rpm
نسخه بسته 3.3.0
انتشار بسته alt2
معماری بسته mipsel
نگهدارنده -
تاریخ ساخت Fri 02 Apr 2021 01
هاست سازنده recycler-p9_mipsel.hasher.altlinux.org
نوع بسته .rpm
آدرس صفحه اصلی http://msgpack.org
مجوز Boost Software License, Version 1.0
حجم دانلود 24K
حجم نصب 53.389K
MessagePack is a binary-based efficient object serialization library. It enables to exchange structured objects between many languages like JSON. But unlike JSON, it is very fast and small.


جایگزین ها

بسته نسخه معماری مخزن
libmsgpack-3.3.0-alt2.i586.rpm 3.3.0 i586 ALT classic
libmsgpack-3.3.0-alt2.ppc64le.rpm 3.3.0 ppc64le ALT classic
libmsgpack-3.3.0-alt2.x86_64.rpm 3.3.0 x86_64 ALT classic
libmsgpack-debuginfo-3.3.0-alt2.mipsel.rpm 3.3.0 mipsel ALT debuginfo
libmsgpack-devel-3.3.0-alt2.i586.rpm 3.3.0 i586 ALT classic
libmsgpack-devel-3.3.0-alt2.mipsel.rpm 3.3.0 mipsel ALT classic
libmsgpack-devel-3.3.0-alt2.ppc64le.rpm 3.3.0 ppc64le ALT classic
libmsgpack-devel-3.3.0-alt2.x86_64.rpm 3.3.0 x86_64 ALT classic


نیازمندی

مقدار نام
>= set:jieg8 ld.so.1
- rpmlib(SetVersions)
- ld.so.1(GLIBC_2.4)
- libc.so.6(GLIBC_2.0)
- libc.so.6(GLIBC_2.2)
- libc.so.6(GLIBC_2.3)
- libc.so.6(GLIBC_2.3.4)
- libc.so.6(GLIBC_2.4)
- rpmlib(PayloadIsLzma)


ارائه دهنده

مقدار نام
= 3.3.0-alt2 msgpack
= set:jdvfISgpgMVmXOUxrKbrhsC4aI09HJSc5UbH2VcgN9Z1XAfMepGU7Zw02wLrYSVg35yhs0atS1ETud1 libmsgpackc.so.2
= 3.3.0-alt2:p9_mipsel+59468.100.1.1 libmsgpack


نحوه نصب


نصب پکیج rpm libmsgpack:

    sudo apt-get install libmsgpack-3.3.0-alt2.mipsel.rpm


فایل ها

مسیرها
/usr/lib/libmsgpackc.so.2
/usr/lib/libmsgpackc.so.2.0.0
/usr/share/doc/libmsgpack-3.3.0
/usr/share/doc/libmsgpack-3.3.0/AUTHORS
/usr/share/doc/libmsgpack-3.3.0/COPYING
/usr/share/doc/libmsgpack-3.3.0/ChangeLog
/usr/share/doc/libmsgpack-3.3.0/LICENSE_1_0.txt
/usr/share/doc/libmsgpack-3.3.0/NOTICE
/usr/share/doc/libmsgpack-3.3.0/README
/usr/share/doc/libmsgpack-3.3.0/README.md


گزارش تغییرات

تاریخ آخرین تغییر جزئیات
2020-09-16

restored build on armh

2020-09-08

new version 3.3.0 (with rpmrb script)

2020-01-26

new version 3.2.1 (with rpmrb script)

2019-08-16

Fixed use of vrefbuffer.hpp header on ppc64le.

2019-06-18

new version 3.2.0 (with rpmrb script)

2019-05-12

enable tests
fix cmake static lib issue (use BUILD_SHARED_LIBS)

2018-10-13

new version 3.1.1 (with rpmrb script)

2018-09-05

new version 3.1.0 (with rpmrb script)

2018-06-30

new version 3.0.1 (with rpmrb script)

2017-12-09

new version 2.1.5 (with rpmrb script)

2016-08-10

new version 2.0.0 (with rpmrb script)
note: breaking changes

2016-07-26

new version 1.4.1 (with rpmrb script)

2016-01-11

new version 1.3.0 (with rpmrb script)

2015-11-15

new version 1.2.0 (with rpmrb script)

2015-11-15

new version 1.1.0 (with rpmrb script)

2015-11-15

initial manual build for ALT Linux