معرفی شرکت ها


lsb-cxx-4.0-alt12.mipsel.rpm


Card image cap
تبلیغات ما

مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.

مشاهده بیشتر
Card image cap
تبلیغات ما

مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.

مشاهده بیشتر
Card image cap
تبلیغات ما

مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.

مشاهده بیشتر
Card image cap
تبلیغات ما

مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.

مشاهده بیشتر
Card image cap
تبلیغات ما

مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.

مشاهده بیشتر

توضیحات

Linux Standard Base 4.0 cxx support package
ویژگی مقدار
سیستم عامل Linux
توزیع ALT p9
مخزن ALTLinux classic mipsel
نام بسته lsb-cxx
نام فایل بسته lsb-cxx-4.0-alt12.mipsel.rpm
نسخه بسته 4.0
انتشار بسته alt12
معماری بسته mipsel
نگهدارنده -
تاریخ ساخت Tue 08 Sep 2020 03
هاست سازنده recycler-p9_mipsel.hasher.altlinux.org
نوع بسته .rpm
آدرس صفحه اصلی http://www.linuxbase.org/
مجوز GPLv2
حجم دانلود 4.5K
حجم نصب 0.000
The cxx requirements for LSB compliance.


جایگزین ها

بسته نسخه معماری مخزن
lsb-cxx-4.0-alt12.i586.rpm 4.0 i586 ALT classic
lsb-cxx-4.0-alt12.x86_64.rpm 4.0 x86_64 ALT classic


نیازمندی

مقدار نام
= 4.0 lsb-core
- libstdc++.so.6
= 4.0-alt12:p9_mipsel+50284.100.1.1 lsb-core
- rpmlib(PayloadIsLzma)


ارائه دهنده

مقدار نام
= 4.0 lsb-cxx-noarch
= 4.0 lsb-cxx-mipsel
= 3.0 lsb-cxx-noarch
= 3.0 lsb-cxx-mipsel
= 4.0-alt12:p9_mipsel+50284.100.1.1 lsb-cxx


نحوه نصب


نصب پکیج rpm lsb-cxx:

    sudo apt-get install lsb-cxx-4.0-alt12.mipsel.rpm


فایل ها

مسیرها
/etc/lsb-release.d/cxx-3.0-mipsel
/etc/lsb-release.d/cxx-3.0-noarch
/etc/lsb-release.d/cxx-4.0-mipsel
/etc/lsb-release.d/cxx-4.0-noarch


گزارش تغییرات

تاریخ آخرین تغییر جزئیات
2020-09-02

added armh

2020-02-11

remove obsoleted packager line
use __python instead of /usr/bin/python2
drop python2-base require

2020-02-11

fix licence name
require python2

2019-10-02

mipsel support

2019-09-30

added aarch64

2018-06-22

E2K: initial support

2018-02-01

NMU: bumped java version to 1.8

2011-07-12

#25877

2010-04-16

Require lsb-init

2010-04-13

Correct /etc/lsb-release

2010-04-13

Add suffix for x86_64 libs, correnct java package name.

2010-04-13

Switch to new version.

2009-01-14

Update Requires tags using lib_suffix, ex: libc.so.6()(64bit)

2009-01-13

Add metapackage lsb (ALT#18501)

2008-11-10

Init package for LSB 3.2

2006-02-24

initial build for ALT Linux Sisyphus (thanks SuSE and Debian)
remove per arch links to ld.so
do not require X client dir
adopted paths to nice, basename, fuser
fix lsb_release to detect Sisyphus version